بسمه تعالی

نمونه سوا ل انشاونگارش دوم راهنمایی

 

 

 

نام............نام خانوادگی...............آزمون انشاونگارش پایه ی دوم راهنمایی- شهرستان بهشهر

 

 

1

 

2

الف)صحیح وغلط بودن،گزینه های زیر را مشخص کنید.

_رعایت فاصله(حاشیه گذاری)دردو طرف انشا به زیبایی متن کمک می کند.   صO  غO

 

_مطالب زاید رااز نوشته حذف کنید واز تکرار بیهوده پرهیز نمایید.              صO  غO

 

 

 

3

 

4

ب)گزینه های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

_گونه ی گفتاری زبان(شکل محاوره ای)رادر................به کارنبریم ،مگردرنقل قول وسبک های ویژه.

_رعایت «بند نویسی»(پارگراف بندی)در...................سبب زیبایی وانسجام نوشته می شود.

 

 

5

باترکیب های زیر جمله بسازید.

دانه ها ی تسبیح:........................................................................................

مهارت های زندگی:.....................................................................................

 

 

6

درارتباط بابیت زیر تادوسطرمطلب بنویسید.

 

"زدریای خرد گوهر توان جست               که دریایی بدان پهناوری نیست"

.................................................................................................................

..................................................................................................................

 

 

7

داستان مربوط به مصراع «چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است»را دردو سطر بنویسید.

....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

  

 

8

کلمات «ایرانیان-هوشمندی-معماری-امثال وحکم-تیراندازی»رادر یک بند به کارببرید.

 

................................................................................................................

................................................................................................................

.................................................................................................................

 

 

9

درباره ی تصویر زیر،یک بندبنویسید                                                 

.                                                                                                

 

 

10

ازسه موضوع داده شده،یکی رابه دلخواه انتخاب کنید ودرباره ی آن انشا بنویسید.

1-درباره ی نوجوانی واحساسات وآرزو ها ی خود انشا بنویسید.

 2-توصیف فصل پاییز

 3-باتوجه به بیت «انیس کنج تنهایی کتاب است          فروغ صبح دانایی کتاب است»

 

                                                           موفق باشید-سرگروه ادبیات فارسی بهشهر

 



تاريخ : یکشنبه پانزدهم آذر ۱۳۸۸ | 8:40 | نویسنده : مجتبی صداقتی |
  • صحاب
  • شلوغ